Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Drenovci

REPUBLIKA HRVATSKA                    
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA      
OPĆINA DRENOVCI
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Drenovci
za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora
Klasa: 013-01/15-01/2
Urbroj: 2212/05-15-01-8
Drenovci, 25. svibnja  2015. godine

 

Sukladno članku 9. stavku 1.toč.12 i 14 Odluke o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na poručuju Općine Drenovci i sukladno članku 86. Zakona o lokalnim izborima( NN br. 144/12) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Drenovci za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora utvrđuje slijedeće:

REZULTATE IZBORA
ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA DRENOVCI

I. Na izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Drenovci koji su održani dana 24. svibnja 2015. godine na području Mjesnog odbora Drenovci u popis birača ukupno je upisano 1854 birača
a) glasovalo je ukupno 272 birača
b) važećih glasačkih listića bilo je 266
c) nevažećih glasačkih listića bilo je 6

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova odnosno mjesta u Vijeću mjesnog odbora Drenovci

Redni broj KADNIDACIJSKA LISTA Broj glasova Broj mjesta
1.  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS
Nositelj liste: Marijo Brkić
193 5
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
Nositelj liste: Ilija Komesarović 73 2
                                                     SVEUKUPNO: 266 7

 

III. U Vijeće mjesnog odbora Drenovci izabrani su:

 

a) s Kandidacijske liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE-HDZ–HRVATSKE SELJAČKE STRANKE –HSS

1. MARIJO BRKIĆ, Hrvat, Soljanska 9 Drenovci, rođ: 18.09.1968.g., OIB: 77668884925, spol M,
2. RUŽA KOMESAROVIĆ, Hrvatica, Toljani 71 Drenovci, rođ: 10.09.1973.g., OIB: 84132205702, spol Ž,
3. MLADEN MOKROVIĆ, Hrvat, Ljudevita Gaja 32 Drenovci, rođ: 10.08.1976.g., OIB: 80927107049, spol M,
4. VEDRANA ŽUPAN, Hrvatica, Soljanska 32 Drenovci, rođ: 28.06.1994.g., OIB: 37422487360, spol Ž,
5. BRANKA LONČARIĆ, Hrvatica, Braće Radića 3 Drenovci, rođ: 01.01.1982.g., OIB: 20133999224, spol Ž,

b) s  Kandidacijske liste SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE-SDP

1. ILIJA KOMESAROVIĆ,Hrvat, Istrev 67 Drenovci, rođ: 27.05.1959.g., OIB:  46673679677, spol M,
   2.  VINKO ZEČEVIĆ, Hrvat, Franje Hanamana 12 Drenovci, rođ: 13.06.1952.g., OIB:      80940712465, spol M.


IV. Rezultati  izbora objavit će se na oglasnoj ploči Općine Drenovci i na službenoj web stranici Općine Drenovci.


       Milorad Damjanović,mag.iur.v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA                    
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA      
OPĆINA DRENOVCI
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Drenovci
za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora
Klasa: 013-01/15-01/2
Urbroj: 2212/05-15-01-9
Drenovci, 25. svibnja  2015. godine

Sukladno članku 9. stavku 1.toč.12 i 14 Odluke o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na poručuju Općine Drenovci i sukladno članku 86. Zakona o lokalnim izborima(Narodne novine NN br. 144/12) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Drenovci za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora utvrđuje slijedeće:

REZULTATE IZBORA
ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA RAJEVO SELO

I. Na izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Rajevo Selo koji su održani dana 24. svibnja 2015. godine na području Mjesnog odbora Rajevo Selo u popis birača ukupno je upisano 965 birača
d) glasovalo je ukupno 177
e) važećih glasačkih listića bilo je 174
f) nevažećih glasačkih listića bilo je 3

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova odnosno mjesta u Vijeću mjesnog  odbora Rajevo Selo

Redni broj KADNIDACIJSKA LISTA Broj glasova Broj mjesta
1.  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA HSS
Nositelj liste: Dražen Komadina
65 2
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA STRANKA HRVATSKE-BDSH
Nositelj liste: Dragan Komadina 109 5
                                                     SVEUKUPNO: 174 7


III. U Vijeće mjesnog odbora Rajevo Selo  izabrani su:

a) s Kandidacijske liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE-HDZ–HRVATSKE SELJAČKE STRANKE –HSS

1. DRAŽEN KOMADINA, Hrvat, Stjepana Radića 41 Rajevo Selo, rođ: 07.06.1977.g., OIB: 88272789560, spol M,
2. DANIJEL HRUBENJA, Rusin, Vladimira Nazora 30 Rajevo Selo, rođ: 04.02.1995.g., OIB: 95963327847, spol M,

b) s  Kandidacijske liste SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE-SDP – BOŠNJAČKE  DEMOKRATSKE STRANKE HRVATSKE-BDSH

1. DRAGAN KOMADINA, Hrvat, Zrinskih i Frankopana 108 A Rajevo Selo, rođ:    09.02.1977.g., OIB: 985233938879, spol M,
2. ZIJAD PEZEROVIĆ, Bošnjak, Gunjanska 34 Rajevo Selo, rođ: 10.08.1968.g., OIB: 93510209377, spol M,
3. NEDŽAD DUDEVIĆ, Bošnjak, Padež 98 Rajevo Selo, rođ: 17.04.1971.g., OIB: 58624747914, spol M,
4. VERICA BREŠKIĆ, Hrvatica, Zrinskih i Frankopana 88 Rajevo Selo, rođ: 05.07.1957.g., OIB: 09222750293, spol Ž,
5. DOMAGOJ VALIDŽIJA, Hrvat, Vladimira Nazora 39 Rajevo Selo, rođ: 06.04.1977.g., OIB: 40986422233, spol M,

IV. Rezultati  izbora objavit će se na oglasnoj ploči Općine Drenovci i na službenoj web stranici Općine Drenovci.


       Milorad Damjanović,mag.iur.v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA                    
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA      
OPĆINA DRENOVCI
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Drenovci
za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora
Klasa: 013-01/15-01/2
Urbroj: 2212/05-15-01-10
Drenovci, 25. svibnja  2015. godine

 

Sukladno članku 9. stavku 1.toč.12 i 14 Odluke o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na poručuju Općine Drenovci i sukladno članku 86. Zakona o lokalnim izborima(Narodne novine NN br. 144/12) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Drenovci za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora utvrđuje slijedeće:

REZULTATE IZBORA
ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA POSAVSKI PODGAJCI

I. Na izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Posavski Podgajci koji su održani dana 24. svibnja 2015. godine na području Mjesnog odbora Posavski Podgajci u popis birača ukupno je upisano 1135 birača
a) glasovalo je ukupno 275
b) važećih glasačkih listića bilo je 273
c) nevažećih glasačkih listića bilo je 2

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova odnosno mjesta u Vijeću mjesnog odbora Posavski Podgajci

Redni broj KADNIDACIJSKA LISTA Broj glasova Broj mjesta
1. HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE- HDSSB
Nositelj liste: David Antunović 104 3
2.  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA HSS
Nositelj liste: Mario Iličić
146 4
3. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA- HSU
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
Nositelj liste: Marko Jovanovac
23 0
                                                     SVEUKUPNO: 273 7

 

III. U Vijeće mjesnog odbora Posavski Podgajci izabrani su:

 

a) s Kandidacijske liste HRVATSKOG DEMOKRATSKOG SAVEZA  SLAVONIJE I BARANJE-HDSSB

1. DAVID ANTUNOVIĆ, Hrvat, Vladimira Nazora 17 Posavski Podgajci, rođ: 15.10.1959.g., OIB: 28532064927, spol M,
2. VEDRAN MATIJEVIĆ, Hrvat, Savska 15 Posavski Podgajci, rođ: 22.02.1988.g., OIB: 10360749551, spol M,
3. DARIO MATIJEVIĆ,  Hrvat, Braće Radića 15B Posavski Podgajci, rođ: 12.04.1989.g., OIB: 85535076707, spol M

b) s Kandidacijske liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE-HDZ- HRVATSKE SELJAČKE STRANKE-HSS

1. MARIO ILIČIĆ, Hrvat, Matije Gupca 229 Posavski Podgajci, rođ: 22.03.1989.g., OIB: 79019348975, spol M,
2. PETAR ALEKSIĆ, Hrvat, Matije Gupca 239 Posavski Podgajci, rođ: 09.08.1964.g., OIB: 17258895636, spol M,
3. MARIJO PAVKIĆ, Hrvat, Matije Gupca 278 Posavski Podgajci, rođ: 25.01.1973.g., OIB: 33825090157, spol M,
4. LUKA MATIJEVIĆ, Hrvat, Matije Gupca 131 Posavski Podgajci, rođ: 15.11.1992.g., OIB: 21948132550, spol M

IV. Rezultati  izbora objavit će se na oglasnoj ploči Općine Drenovci i na službenoj web stranici Općine Drenovci.


       Milorad Damjanović,mag.iur.v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA                    
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA      
OPĆINA DRENOVCI
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Drenovci
za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora
Klasa: 013-01/15-01/2
Urbroj: 2212/05-15-01-11
Drenovci, 25. svibnja  2015. godine

Sukladno članku 9. stavku 1.toč.12 i 14 Odluke o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na poručuju Općine Drenovci i sukladno članku 86. Zakona o lokalnim izborima(Narodne novine NN br. 144/12) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Drenovci za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora utvrđuje slijedeće:

REZULTATE IZBORA
ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA RAČINOVCI

I. Na izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Račinovci koji su održani dana 24. svibnja 2015. godine na području Mjesnog odbora Račinovci u popis birača ukupno je upisano 627 birača
a) glasovalo je ukupno 80
b) važećih glasačkih listića bilo je 76
c) nevažećih glasačkih listića bilo je 4

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova odnosno mjesta u Vijeću mjesnog odbora Račinovci

Redni broj KADNIDACIJSKA LISTA Broj glasova Broj mjesta
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS
Nositelj liste: Marija Franjić Pavlović 76 7
                                                     SVEUKUPNO: 76 7

 

III. U Vijeće mjesnog odbora Račinovci izabrani su:

 

a) S Kandidacijske liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE-HDZ-HRVATSKE SELJAČKE STRANKE-HSS

1. MARIJA FRANJIĆ PAVLOVIĆ,  Hrvatica, Vladimira Nazora 6, Račinovci, rođ: 05.09.1958.g., OIB: 85884000913, spol Ž,
2. ADAM MAROŠEVAC, Hrvat, Vladimira Nazora 57 Račinovci, rođ: 01.03.1962.g.,OIB: 02227379933, spol M,
3. JELA PAVLOVIĆ, Hrvatica, Savska 6 Račinovci, rođ: 23.11. 1957.g., OIB: 10702894140, spol Ž.
4. MATEJ BRNIĆ, Hrvat, Braće Radića 31 Račinovci, rođ: 20.07.1987.g., OIB: 07853072377, spol M,
5. ILIJA BRNIĆ, Hrvat, Braće Radića 126 A Račinovci, rođ: 13.01.1957.g., OIB: 38128783131, spol M,
6. IVICA KELER, Hrvat, Savska 36 Račinovci, rođ: 19.04.1959.g., OIB: 80104742796, spol M,
7. BRANKA GERLIH, Hrvatica, Josipa Ruđera Boškovića 4 Račinovci, rođ: 03.01.1966.g.,OIB:  69501163102, spol Ž.


IV. Rezultati  izbora objavit će se na oglasnoj ploči Općine Drenovci i na službenoj web stranici Općine Drenovci.


       Milorad Damjanović,mag.iur.v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA                    
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA      
OPĆINA DRENOVCI
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Drenovci
za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora
Klasa: 013-01/15-01/2
Urbroj: 2212/05-15-01-12
Drenovci, 25. svibnja  2015. godine

Sukladno članku 9. stavku 1.toč.12 i 14 Odluke o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na poručuju Općine Drenovci i sukladno članku 86. Zakona o lokalnim izborima(Narodne novine NN br. 144/12) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Drenovci za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora utvrđuje slijedeće:
REZULTATE IZBORA
ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA ĐURIĆI

I. Na izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Đurići koji su održani dana 24. svibnja 2015. godine na području Mjesnog odbora Đurići u popis birača ukupno je upisano 236 birača
a) glasovalo je ukupno 32
b) važećih glasačkih listića bilo je 32
c) nevažećih glasačkih listića bilo je 0

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova odnosno mjesta u Vijeću mjesnog odbora Đurići

Redni broj KADNIDACIJSKA LISTA Broj glasova Broj mjesta
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS
Nositelj liste: Dražen Golubović 32 5
                                                     SVEUKUPNO: 32 5

 

III. U Vijeće mjesnog odbora Đurići izabrani su:

 

a) S Kandidacijske liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE-HDZ-HRVATSKE SELJAČKE STRANKE-HSS

1. DRAŽEN GOLUBOVIĆ, Hrvat, Matije Gupca 10 Đurići, rođ: 01.03.1970.g., OIB:  65162964208, spol M,
2. DARKO HORVAT, Hrvat, Matije Gupca 52 Đurići, rođ: 08.04.1968..g., OIB: 52920240869, spol M,
3. ANTUN KRČ, Hrvat, Matije Gupca 98 Đurići, rođ: 10.06.1949.g., OIB: 60783984747, spol M,
4. BORISLAV VAREŠANIN, Hrvat, Matije Gupca 68 Đurići, rođ: 13.03.1964.g., OIB: 02525947312, spol M,
5. LUKA PAVLINIĆ, Hrvat, Matije Gupca 70 Đurići, rođ: 07.08.1968.g., OIB: 95102722747, spol M.


IV. Rezultati  izbora objavit će se na oglasnoj ploči Općine Drenovci i na službenoj web stranici Općine Drenovci.

       Milorad Damjanović,mag.iur.v.r.

 

Kalendar događanja

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30