Poljoprivreda i ruralni prostor
Selo i ruralni prostor uopće, uvijek su bili segment društva koji snažno podupire HDZ. Između ostalog i to je razlog zbog kojeg HDZ pridaje značaj ovom području u svom svakodnevnom radu.

Naša je zadaća tražiti rješenja za glavne zapreke razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora u Vukovarsko‐srijemskoj županiji, a one su: tradicionalno organizirana poljoprivredna proizvodnja i  realno  mali zemljišni posjedi; slaba vodoravna i okomita uvezanost poljoprivrednih proizvođača kao i slaba međusektorska uvezanost; slabo korišten potencijal za stvaranje jakog “slavonskog brenda“; korištenje voda, pa i gospodarenje vodama uopće koje je značajno ispod realnih mogućnosti i potreba; uvođenje međunarodnih standarda u poljoprivrednu proizvodnju i s tim povezana praksa cjeloživotnoga učenja lokalnih poljoprivrednih proizvođača, kao i prijenos znanja i iskustava.
Kako bi spomenuti problemi bili rješavani u korist poljoprivrede, sela i seoskog prostora u cjelini, potrebno je realizirati sljedeće grupe aktivnosti:
• restrukturiranje poljoprivredne proizvodnje
• unapređenje znanja i vještina u seoskom prostoru
• poticanje ekološke proizvodnje
• projekti razvoja ruralnog prostora.

Šumarstvo
Spačvanski bazen je najveća šuma hrasta u Europi s 96 % zastupljenosti čuvenog slavonskog hrasta ‒ hrasta lužnjaka (lat. quercus robur). Šumarstvo naše županije sve manje je naše i sve manje pridonosi našem razvoju i svakodnevnim potrebama. To se vrlo zorno očitu‐ je u:
• uvođenju upravljačke i fiskalne centralizacije
• smanjenju investicija, poglavito one koje imaju i javni interes
• provođenju loše kadrovske politike, smanjenju broja djelatnika i njihovih materijalnih prava
• izostanku suradnje s lokalnom i regionalnom zajednicom
• sve jasnijem propadanju lokalne drvne industrije
Smjernice razvoja šumarstva na području Vukovarsko‐srijemske županije
• decentralizacija hrvatskih šuma
• nova politika zapošljavanja koja bi poduprla ostanak i zapošljavanje visokoobrazovanog kadra u ruralnim područjima i omogućila nova radna mjesta u osnovnim i dopunskim poslovima vezanim za šumarstvo
• snažiti preradu lokalne sirovine u finalne proizvode na lokalnoj razini
• stvoriti preduvjete za nastanak kogeneracijskih postrojenja i bioenergana kako bi se maksimalno iskoristila biomasa
• kvalitetnije valoriziranje općekorisnih funkcija šuma
• uvećati šumski doprinos kao prihod lokalne zajednice.

Navodnjavanje
Iako je naša županija omeđena velikim rijekama kojima protječu velike količine vode, u unutrašnjosti Županije gdje je najkvalitetnije poljoprivredno tlo nedostaje vode u periodu kada je to za poljoprivredu najvažnije, a padaline sve su češće nedovoljne ili potpuno izostaju.
Usprkos stalnim nastojanjima i financiranjem dijela troškova od strane Vukovarsko‐srijemske županije, samo je Sustav navodnjavanja poljoprivredno šumarske škole Vinkovci završen i predan školi na korištenje i upravljanje.
Realizacija drugih sustava navodnjavanja: Opatovac, Sopot, Kajiševac, Lipovac, i drugi, te proširenje sustava Grabovo, drastično je usporena zbog prekida značajnijega financiranja iz državnoga proračuna tijekom 2012.
Snažno zagovaramo daljnji razvoj gospodarenja vodama i spremni smo do razine svojih mogućnosti sufinancirati:
• edukaciju i organiziranje korisnika
• planiranje, projektiranje i izgradnju novih akumulacija
• izgradnju dovodnog melioracijskog kanala Biđ‐Bosutskog polja
• izgradnju crpne stanice na Dunavu kod Sotina
• izgradnju II.  faze  brane  Lipovac  –  podizanje kote  preljeva  i izvođenje  potrebnih  radova  na  brani  radi  dodatne  količine vode za navodnjavanje u Bosutu i Spačvi     
• izgradnju  sustava  navodnjavanja:  Sopot,  Lipovac,  Kajiševac, Grabovo; projektiranje započetih sustava navodnjavanja: Ervenica, Penave, Blata Cerna.
Najznačajniji projekt u navodnjavanju za Vukovarsko‐srijemsku županiju je melioracijski kanal za navodnjavanje Biđ‐Bosutskog polja i vodnogospodarskih objekata čijom će se izgradnjom osigurati značajna količine vode iz Save za navodnjavanje otprilike 20.000 ha poljoprivrednih površina.

Glavni cilj HDZ-a u vodnom gospodarstvu
Izgradnjom akumulacija te sustava navodnjavanja osigurati dostatne količine vode za kvalitetniju poljoprivrednu proizvodnju, kako velikim poljoprivrednim tvrtkama, tako i malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima te potaknuti uzgoj visoko dohodovnih poljoprivrednih kultura.

Obrana od štetnog djelovanja voda
Vukovarsko‐srijemska  županija  je  omeđena  velikim  rijekama koje predstavljaju veliko bogatstvo za razvoj poljoprivrede i gospodarstva vezanog uz vodu i vodni promet, ali isto tako predstavljaju i veliku opasnost od poplava u periodu visokih voda. Na području VSŽ zaštita od poplava je na visokoj razini, pogotovo završetkom rekonstrukcije Savskog nasipa, na dionici od Županje do Račinovaca, za koji su kori‐ štena i sredstva EU fondova.
Također, izgradnjom akumulacija na bujičnim vodotocima, te izmuljenjem vodotoka Biđ‐Bosutskog polja osigurat će se akumuliranje većih količina vode i time dodatno podići sigurnost od poplava.